โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณศรี หาระคูณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒน์ เพ็ชร์พูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ พิรอด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุศราคัม ชันสยาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เพ็งแช่ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล เครือพาณิชย์วงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววธิดา เบญจทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธวัลรัตน์ ธีฆะพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม