โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิลาวรรณ จันทร์ทรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเกศณรินทร์ สังขพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1