โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนก ศุภนคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนารี อินทรกวี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1