โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
     โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์ อำเภออินทร์บุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีท่านพระครูวินิตศีลคุณ (ลา พันธโสภาคย์) เป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้อุปการะ พระครูธรรมรรบุญทัน สันตบุตร เป็นผู้อำนวยการ นายใหญ่ โคปาลสูตร เป็นผู้จัดการ นายเยี่ยม เทพภิบาล เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นประถมบีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมปีที่ ๖ จัดการสอนแบบสหศึกษา ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สร้างอาคารเรือนถาวรขึ้นใหม่ จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญมาเปิดสอนที่อาคารใหม่ กิจการของโรงเรียนก็ได้เจริญก้าวหน้าเรื่อยมา
     ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ นายเยี่ยม เทพภิบาล ครูใหญ่ลาออก ทางโรงเรียนจึงได้ขอแต่งตั้งนายฟ้อน แก้วเพ็ง เป็นครูใหญ่แทน นายฟ้อน แก้วเพ็ง ก็ได้พยายามปรับปรุงกิจการของโรงเรียนร่วมกับท่านผู้อำนวยการ และคณะครู เพื่อให้กิจการของโรงเรียนดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีจนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ต้องขยายอาคารเรียนเพิ่มขึ้น
      ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โรงเรียนได้ขอรับรองวิทยฐานะต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางกระทรวงก็ได้พิจารณาให้ได้รับรองวิทยฐานะตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมปีที่ ๖ นับว่าเป็นโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนแรกที่ได้รับกรรับรองวิทยฐานะในจังหวัดสิงห์บุรี
     ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีนักเรียนมาสมัครเรียนมากขึ้น จึงได้ยุบชั้นประถม ให้คงไว้แต่ชั้นมัธยมเพราะอาคารสถานที่จำกัด กิจการของโรงเรียนก็เจริญก้าวหน้ามาด้วยดี
     พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านเจ้าคุณพระเทพกวี กับท่านพระครูอาทร ธรรมานุวัตร ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ชื่ออาคาร "บุญจง - ธรรมากร"          สมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารหลังนี้ เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๑๗
     พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้โอนกิจการให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศจัดตั้งโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓
     พ.ศ. ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการนี้นักเรียนทุกคนเรียนฟรี มีหนังสือให้ขอยืมเรียนตลอดหลักสูตร