โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
คณะผู้บริหาร

นางธวัลรัตน์ ธีฆะพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววราภรณ์ ศิริเอก
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุพัตรา ทองสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววธิดา เบญจทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติภัทร เมืองช้าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน