โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565