โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
แนวทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล   
ของโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง