โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน